วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 66 ถึง 10 พ.ค. 66 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2566
ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 66 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ,นักศึกษาทวิ ภาคีออกฝึกอาชีพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ,นักศึกษาทวิ ภาคีออกฝึกอาชีพ (15 พฤษภาคม 2566 – 19 มกราคม 2567) 
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66 ชี้แจงคณะครูให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน การศึกษา
ฝ่ายแผนและพัฒนา
16 พ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายแผนและพัฒนา
16 พ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
ฝ่ายแผนและพัฒนา
16 พ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 กิจกรรมอบรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 กิจกรรมการออม ภาคเรียนที่ 1/2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
22 พ.ค. 66 ถึง 26 พ.ค. 66 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
26 พ.ค. 66 กิจกรรมการเลือกตั้ง (อวท.) / หยิบฉลาก แบ่งสี
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
29 พ.ค. 66 ถึง 02 มิ.ย. 66 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ สำรวจความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
02 มิ.ย. 66 ตรวจเครื่องแต่งกาย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
12 มิ.ย. 66 ถึง 16 มิ.ย. 66 ยื่นคำร้อง ขออนุมัติจัดทำ (ชิ้นงาน) โครงการนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ