วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็น

           ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล (รหัสสถานศึกษา 80100139) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวันที่ 30 มิถุนายน 2524 ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฏร์ธานี ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340 โทรศัพท์ 075 367020 โทรสาร 075 367020

           วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชลก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดริเริ่มของคุณครูวิเชียร บริบูรณ์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนประสาทธรรมวิภัชเป็นโรงเรียนสามัญ ได้ยื่นขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามระเบียนกฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาโรงเรียนเอกชนในขณะนั้นได้อนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยกรรม จำนวน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เดิมชื่อว่า ธรรมวิภัชพณิชยการ ใช้อาคารเรียนร่วมกับโรงเรียนประสาทธรรมวิภัช ต่อมาในปีการศึกษา 2523 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสิชลพณิชยการในปีการศึกษา 2530 ได้ขอขยายเปิดสอนแผนกช่างเทคนิคสถาปัตย์ ได้ขอเพิ่มชื่อ โรงเรียนสิชลพณิชยการและเทคนิค ในปีการศึกษา 2532 ได้ย้ายโรงเรียนไปเปิดทำการสอนใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาย้ายมาสร้างอาคารเรียนในพื้นที่ของวัดประดู่และในปีการศึกษา 2537ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน เนื้อที่ 6 ไร่ เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนสิชลพณิชยการ พ.ศ.2545 ได้ขยายหลักสูตรเพิ่มแผนกช่างอุตสาหกรรม จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

           ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชลได้จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวะศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน