วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล เป็นศูนย์จัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาควบคู่ คุณธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประสานสัมพันธ์กับสถานประกอบการระดมภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ภาษาเป็นอย่างต่ำ


พันธกิจ (Mission)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา มีค่านิยม มีคุณธรรม วัฒนธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ของชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี

2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา มีสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

        3.จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ภาษา

        4.จัดการศึกษาให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยครู ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ

        5.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

        6.สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง

        7.สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

        8.สถานศึกษามีการดำเนินการ บริหารจัดการ ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด


เป้าประสงค์

        1.ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเป็นคนดี มีค่านิยม มีคุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ของชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี

        2.ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีงานทำ ตรงกับความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน

        3.ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ สถานศึกษาจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ภาษาตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

        4.ครู ผู้เรียน มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

        5.ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคม ชุมชนองค์กรต่างๆ ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกสาขาวิชาเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ หน่วยงาน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

        6.ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

        7.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

        8.สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกัน กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง


กลยุทธ์

       วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสิชลมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังนี้

1.สร้างค่านิยมมีคุณธรรม วัฒนธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ของชาติ

 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรู้จักดำรงตนอยู่บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2.สร้างและพัฒนาผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน

        3.เสริมสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยครู ผู้เรียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชน

        4.สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรต่างๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

        5.ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง ก้าวหน้าในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

        6.ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

        7.ส่งเสริมรณรงค์ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม ยาเสพติด โรคติดต่อ อบายมุข มั่วสุม ทะเลาะวิวาท

        8.ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ สื่อ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์